• Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
 • Gradska opština Zvezdara
Početna e-Uprava 
Legalizacija objekata Štampa

Nadležnost Gradske opštine Zvezdara za poslove legalizacije objekata trajala je do 30. juna 2010.

Svi nezavršeni predmeti u vezi sa legalizacijom objekata nalaze se u Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata, Kraljice Marije 1, XVI sprat. Prijem stranaka je ponedeljkom, sredom i petkom, od 13.00 do 15.00 časova.

 

 

PRAVO NA PREUGOVARANjE VISINE NAKNADE  ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE

Lica koja su za potrebe legalizacije svojih objekata, odnosno stanova, zaključila ugovor o regulisanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, mogu ostvariti pravo na preugovaranje visine naknade u skladu s novim popustima, odnosno povraćaj uplaćenih sredstava, pod sledećim uslovima:

 • Da je lice zaključilo ugovor o regulisanju naknade za uređivanje građevisnkog zemljišta na osnovu Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta koja je stupila na snagu 1. januara 2010. godine i ostvarilo pravo na umanjenje naknade za 60%, odnosno 50%.
 • Da lice podnese zahteve za preugovaranje naknade do 31.12.2011.godine.

Zahtev se podnosi organu koji je izdao dozvolu u postupku legalizacije (organu nadležne opštine ili Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata), odnosno organu koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole (Sekretarijatu za poslove legalizacije objekata) ukoliko je ugovor o regulisanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta zaključen, a nije doneta građevinska dozvola.

Zahtev se predaje na pisarnici nadležnog organa, s pozivom na broj predmeta pod kojim je podnet zahtev za legalizaciju predmetnog objekta. Uz zahtev se podnosi i sledeća dokumentacija:

 1. Fotokopiju lične karte podnosioca zahteva i svih punoletnih članova njegovog porodičnog domaćinstva; a ako lica poseduju čipovanu ličnu kartu dostavlja se fotokopija prijave prebivališta; kao i prijava prebivališta za maloletne članove porodičnog domaćinstva;
 2. Izjavu da nije izvršen promet objekta, odnosno stana za koji je zaključen ugovor o regulisanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, sudski overenu;
 3. Fotokopiju Ugovora zaključenog sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP.

Napominjemo da Gradska opština Zvezdara  po službenoj dužnosti proverava podatak da podnosilac zahteva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost na teritoriji grada Beograda.

 Kada nadležni organ utvrdi da podnosilac zahteva ispunjava uslove za preugovaranje naknade, Direkcija i lice koje traži preugovaranje zaključuju Aneks ugovora kojim se naknada umanjuje, a razlika između iznosa naknade koji je plaćen po osnovu zaključenog ugovora i preugovorenog iznosa naknade se vraća podnosiocu zahteva u nominalnom iznosu.

Zahtev za ostvarivanje prava na preugovaranje visine naknade u postupku legalizacije (PDF 216kb)
Izjava o preugovaranju (PDF 180kb)